Loading...

Day 1
1) Listening, speaking and reading

Introduce initial Alphabet with ABCD rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 4 (Term II): Trace over left and right slanting lines to enhance the fine motor skills of the child.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'सानो बाबु रमायो' गीत सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला | (किताब नै हुने अभिभावकहरूको लागि यो तह १ को किताबको पेज न.२४ मा रहेको छ |) पढाइ

पढाई

अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई बालगीतको भिडियो देखाई सो गीतमा देखाइएका अक्षर र शब्द सुन्न, भन्न र पढ्न लगाउनुहोला |

लेखाइ

तह १ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. १ अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red watercolour and make a handprint in A4 size paper or available white paper at convenience. (Sample picture is given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 2
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabet with ABCD rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 13 (Term II): Trace over left and right curve lines to enhance the fine motor skills of the child.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 1 (Term I): Trace over lines to enhance the fine motor skills of the child.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

सुनाइ र बोलाइ 'सानो बाबु रमायो' गीत सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला | (किताब नै हुने अभिभावकहरूको लागि यो तह १ को किताबको पेज न.२४ मा रहेको छ |)

पढाई

पढाइ अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई बालगीतको भिडियो देखाई सो गीतमा देखाइएका अक्षर र शब्द सुन्न, भन्न र पढ्न लगाउनुहोला |

लेखाइ

तह १ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. 2 अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red, Blue and Green watercolour and make a handprint in A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 3
1) Listening, speaking and reading

Revision of ABCD with Baa Baa Black Sheep.

2) Writing

Worksheet no. 22 (Term II): Trace over up and down curve lines to enhance the fine motor skills of the child.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

नानीबाबुहरूलाई 'क' वर्णबाट सुरु हुने शब्दहरू जस्तै : कमल, कलम, कछुवा, कमेरो, कलश, कागज, काग, काका आदि सुन्न र उच्चारण गर्न लगाउनुहोस् | यसका अतिरिक्त नानीबाबुहरूलाई नै 'क' अक्षरबाट सुरु हुने शब्द वा वस्तुका नाम सोचेर भन्न लगाउनुहोस् |

पढाई

अभिभावकले नानीबाबुलाई पढाइको क्रियाकलापमा चित्र देखाउँदै अक्षर र शब्द भन्न र पढ्न लगाउनुहोस् ।

लेखाइ

तह १ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. ३ अभ्यास गराउनुहोस् |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right fingers in Red, Blue and Green watercolour and make a fingerprints on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 4
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabets with rhyme: Baa Baa Black Sheep. Parents with our books are recommended to look at page 47 for ABCD rhyme for further revision.

2) Writing

Worksheet no. 37 (Term II): Draw and Colour the Apple.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'चमेरोले चिरचिर गर्दै' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाईको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ४ को अभ्यास गराउनुहोस् । वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red, Blue and Green watercolour and make a handprint in A4 size paper or available white paper at convenience. (Sample picture is given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 5
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabet with ABCD and Baa Baa Black Sheep rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 20 (Term I): Trace and practice numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 23 (Term I): Colour and practice numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ५ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red, Blue and Green watercolour and make a tree using thumbprint in A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 6
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabet with ABCD and Baa Baa Black Sheep rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 21 (Term I): Trace and Write the given numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 24 (Term I): Trace and draw number beads

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ६ को अभ्यास गराउनुहोस् ।नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red, Blue and Green watercolour and make a tree using handprint in A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 7
1) Listening, speaking and reading

Introduce numbers and number names with rhyme One Two Buckle My shoe.

2) Writing

Worksheet No. 9 (Term I): Colour using primary colours.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet No. 28 (Term II): Colour In and Out objects.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ७ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Red, Blue and Green watercolour and make a flower using handprint in A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 8
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers with rhyme Five little speckled frogs.

2) Writing

Worksheet no. 27 (Term I): Count and colour.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 39 (Term II): Colour Yellow.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ८ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Yellow colour handprint on A4 size paper or available white paper at convenience. (Sample picture is given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 9
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet no. 25 (Term I): Count and Colour numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 14 (Term II): Colour alphabet.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ९ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to dip their left and right hand in Yellow colour handprint on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 10
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet no. 29 (Term I): Practice numbers with finger count.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 35 (Term I): Practice numbers with finger count.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 10 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to make Bee hive using thumb prints as given in a sample picture.

(Sample picture is given below.)


Day 11
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 9 (Term II): Draw and colour the things starting with alphabet A.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to make the shades as given with Yellow and Red.

(Sample picture is given below.)


Day 12
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme five little speckled frog .

2) Writing

Worksheet No. 12 (Term II): Draw and Colour things that begins with alphabet M.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 12 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use Red and Yellow watercolor to make similar shades on drawing paper.

(Sample picture is given below.)


Day 13
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet No. 18 (Term II): Fun with letters.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 13 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use colour blends as given in sample picture below.

(Sample picture is given below.)


Day 14
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet no. 46 (Term II): Colour the tulip using primary colours.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 1 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the umbrella and use primary colours to colour it as given in the sample picture below.

(Sample picture is given below.)


Day 15
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with Five Little Turtles

2) Writing

Worksheet No. 17 (Term II): Draw and colour objects beginning with letter B.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 2 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw fish as shown in the sample picture below and colour it using primary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 16
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet No. 18 (Term II): Draw and colour things beginning with C.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 7 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch apple as given in sample picture below and use fingers pr thumb prints to colour using primary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 17
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet No. 13 (Term II): Trace Left & Right curves.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 3 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the Apple and Banana on same page as given in sample picture colour them using Primary colours

(Sample picture is given below.)


Day 18
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 14 (Term II): Fun with letter D.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस्

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch same as given in sample picture below and colour it using primary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 19
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Turtle.

2) Writing

Worksheet No. 39 (Term II): Colour Yellow.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw Sun and use Yellow colour to colour same. The sample picture is given below.

(Sample picture is given below.)


Day 20
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with the rhyme.

2) Writing

Worksheet No. 23 (Term I): Count and colour.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 1 (level 2, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the same as given in sample picture below and colour it using Primary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 21
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My shoe.

2) Writing

Worksheet No. 24 (Term I): Draw beads on the string.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी वाक्य पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 (Level 2, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch sun as given in sample picture and colour it using Yellow colour.

(Sample picture is given below.)


Day 22
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme Five Little speckled frog.

2) Writing

Worksheet No. 28 (Term I): Count the objects and match.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 7 (level 1, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch picture as given in sample picture below and use primary colours to colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 23
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme.

2) Writing

Worksheet No. 5 (Term I): Draw, cut and paste letter L.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the butterfly and coolour it using various colours.

(Sample picture is given below.)


Day 24
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet No. 47 (Term I): Identify the vegetables and colour them brightly.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 7 (level 1, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the insect as given below in a sample picture and colour it using Red and black colour.

(Sample picture is given below.)


Day 25
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Two Buckle My shoe.

2) Writing

Worksheet no. 6 (Term I): Colour and write the words beginning with letter I.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 (level 1, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch chicken as given in sample picture below and colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 26
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet No. 50 (Term I): Colour the objects beginning with given letters.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि अक्षर र शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 5 (level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the butterfly as given in sample picture below and colour it using primary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 1
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabet with ABCD rhyme.

2) Writing

Worksheet no. 3 (Term II): Trace given small letters to revise alphabets.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 14 (Term I): Trace, write and colour the numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

विद्यार्थीहरूलाई youtube मा रहेको गीत 'Ka Bata Kamal क बाट कमल | Nepali Rhymes for Kids | बाल गीत' सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला |

पढाई

अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई बालगीतको भिडियो देखाई सो गीतमा देखाइएका अक्षर र शब्द सुन्न, भन्न र पढ्न लगाउनुहोला |

लेखाइ

तह २ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. १ अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use given primary colours and form similar secondary colours making a circle on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 2
1) Listening, speaking and reading

Revision of Alphabet with ABCD rhyme

2) Writing

Worksheet no. 15 (Term I): Trace and write the numbers to revise numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 2 (Term II): Trace, write and colour the numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

विद्यार्थीहरूलाई youtube मा रहेको गीत 'Ka Bata Kamal क बाट कमल | Nepali Rhymes for Kids | बाल गीत' सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला |

पढाई

अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई बालगीतको भिडियो देखाई सो गीतमा देखाइएका अक्षर र शब्द सुन्न, भन्न र पढ्न लगाउनुहोला |

लेखाइ

तह २ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. 2 अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw Sky and use secondary colour blends to colour it showing the different duration of a day (Morning, Afternoon and Evening) on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 3
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 11 (Term II): Colour the correct number of items in each row to revise numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'सानो बाबु रमायो' गीत सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोस् |

पढाई

अभिभावकले नानीबाबुलाई पढाइको क्रियाकलापमा चित्र देखाउँदै अक्षर र शब्द भन्न र पढ्न लगाउनुहोस् ।

लेखाइ

तह २ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. ३ अभ्यास गराउनुहोस् |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw bunch of Banana and use secondary colour blends to colour it on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 4
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme: One two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 1 (Term 1): Trace and Colour.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 10 (Term I): Colour using given colour codes.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाईको तल क्रियाकलाप दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ४ को अभ्यास गराउनुहोस् । वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw tree and use secondary colour (stirring Blue and Yellow: Green) to colour it on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 5
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 4 (Term I): Look at the picture and write the beginning letter.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 34 (Term I): Draw the emotions.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ५ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw Orange tree and use secondary colour blends to colour fruits and leaves on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 6
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 6 (Term I): Fill in the missing numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 17 (Term I): Trace and write number names.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस्

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ६ को अभ्यास गराउनुहोस् । नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw Mango tree and use secondary colour blends to colour it on A4 size paper or available white paper at convenience.

(Sample picture is given below.)


Day 7
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe.

2) Writing

Worksheet no. 5 (Term I): Write down the missing first letters.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 19 (Term I): Draw and colour.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस्

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ७ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

वर्कसिट नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to draw Mountains and use secondary colour (stirring Blue and Yellow: Green) to colour it on A4 size paper or available white paper at convenience. (Sample picture is given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 10
1) Listening, speaking and reading

Revision of Number and number names with rhyme Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet no . 4 (Term I): Fill in the missing letters.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no . 40 (Term I): Identify Living and Non - living.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १० को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask students to use thumbprints dipped in water colour as given to make picture of tree and leaves of Autumn season.

(Sample picture is given below.)


Day 11
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme: Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet No. 7 (Term I): Practice beginning letters.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १४ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to collect the buttons and paste it on separate white drawing papers making Alphabets as given below.

(Sample picture is given below.)


Day 12
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme: One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 13 (Term II): Look and Connect.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १३ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the apple on drawing paper and make outline of it pasting different coloured buttons.

(Sample picture is given below.)


Day 13
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet no. 34 (Term II): Trace the shapes.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १२ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the landscapes and paste the colourful button as given in sample picture given below.

(Sample picture is given below.)


Day 14
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhymes Five Little Speckled Frogs.

2) Writing

Worksheet no. 50 (Term I): Write about yourself.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरेर नाम भन्न अनि शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 9 (Level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch as given and use secondary colours to colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 15
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 21 (Term I): Practice number names.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई वर्ण पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १0 (Level 1, term II) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch flower as given in sample picture below and use Primary and Secondary colour blends to colour it accordingly.

(Sample picture is given below.)


Day 16
1) Listening, speaking and reading

Revision of Number and number names with rhyme Five Little Speckled Frogs

2) Writing

Worksheet No. 50 (Term II): Use finger prints using different colors.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई वर्ण पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 (Level 1, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use sketch given picture below and use secondary colours to colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 17
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with Five Little Turtles

2) Writing

Worksheet No. 14 (Term I): Trace, Write and Colour the numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 5 (Level 3, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch and colour the shapes as given in sample picture below.

(Sample picture is given below.)


Day 18
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number rhymes with One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 34 (Term II): Fill colours Emotions and Feelings.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 1 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch as given in sample picture below and colour it using secondary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 19
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with rhyme Five Little Speckled frogs.

2) Writing

Worksheet No. 15 (Term I): Trace and colour the given numbers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch rainbow as given in sample picture below and colour it using secondary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 20
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme.

2) Writing

Worksheet No. 38 (Term I): Draw and list out favourite things about your friends.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the picture of an Ambulance and fill secondary colours in it.

(Sample picture is given below.)


Day 21
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 44 (Term I): Complete the Maze.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी वाक्य पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 (Level 2, term 1) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch same as given in sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 23
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme five little speckled frog.

2) Writing

Worksheet No. 7 (Term I) : Letter sound recognition.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई आकार मात्रा लागेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 6 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the cartoon picture as given in sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 24
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet no. 9 (Term I): Fill in the short vowels.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी वाक्य पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 10 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

भएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch as given below in sample picture and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 25
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet No. 24 (Term I): Fill in Before, After and Between.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी वाक्य पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 9 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch or print chickens as given in sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 26
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet No 38 (Term I):

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 10 (Level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the Butterfly as given in sample picture below and colour it using secondary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 1
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme Knick knack.

2) Writing

Worksheet no. 9 (Term I): Revision of vowels with short vowel sounds words.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'अ बाट अमला' बालगीत सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला | (किताब नै हुने अभिभावकहरूको लागि यो तह ३ को किताबको पेज न. ९ र १० मा रहेको छ |)

पढाई

अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई स्वरवर्णको पठन गराउनुहोला |

लेखाइ

तह २ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. ५ पुनरावृतिको लागि अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 1 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Doctor. For example, Kids can make a hat for Nurse, tooth for a dentist, thermometer, stethoscope, etc. using paper or dough. (Instructions as given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 2
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 15 (Term II): Identify these community helpers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'अ बाट अमला' बालगीत सुन्न र सोही गीतको लयअनुसार हाउभाउसहित भन्न लगाउनुहोला | (किताब नै हुने अभिभावकहरूको लागि यो तह ३ को किताबको पेज न. ९ र १० मा रहेको छ |)

पढाई

अभिभावकले विद्यार्थीहरूलाई स्वरवर्णको पठन गराउनुहोला |

लेखाइ

तह २ को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. 6 पुनरावृतिको लागि अभ्यास गराउनुहोला |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 2 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Nurse. For example, Kids can make a hat for Nurse, thermometer, stethoscope, etc. using paper or dough.

(Sample picture is given below.)


Day 3
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers with number rhyme: One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 40 (Term II): Trace, Cut and Paste the basic needs on paper as instructed.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 5 (Term II): Match the tools used by community helpers with their shadows.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

नानीबाबुहरूलाई हरेक स्वरवर्णबाट सुरु हुने शब्दहरू जस्तै : अमला, आमा, इनार, ईश्वर, उखु, ऊन, ऋषि, एक, ऐना,ओखर, औषधि आदि सुन्न र उच्चारण गर्न लगाउनुहोस् | यसका अतिरिक्त नानीबाबुहरूलाई नै हरेक वर्णबाट सुरु हुने शब्द वा वस्तुका नाम सोचेर भन्न लगाउनुहोस् |

पढाई

अभिभावकले नानीबाबुहरूलाई स्वरवर्णको पठन गराउनुहोस् |

लेखाइ

तह 2 को प्रथम त्रैमासिकको वर्कसिट न. 7 पुनरावृतिको लागि अभ्यास गराउनुहोस् |

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 3 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Dentist.

(Sample picture is given below.)


Day 4
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 12 (Term II): Count and Colour numbers.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 24 (Term I): Revise A & An.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई व्यन्जनवर्ण पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाईको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ४ को अभ्यास गराउनुहोस् । नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू नानीबाबुहरूको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 4 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Policeman.

(Sample picture is given below.)


Day 5
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe.

2) Writing

Worksheet no. 18 (Term I): Trace and write the number names.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 39 (Term I): Identify living and non-living.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई स्वरवर्ण पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 9 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 5 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Pilot..

(Sample picture is given below.)


Day 6
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 20 (Term II): Arrange the numbers in descending order.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 40 (Term II): Identify these community helpers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

'टप लगाऊ कानमा' बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई व्यन्जनवर्ण र स्वरवर्ण पढ्न सहयोग गर्नुहोस् ।(पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 10 को अभ्यास गराउनुहोस् । नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(वर्कसिटको नमुना तल दिइएको छ | अभिभावकले यहीँ ढाँचामा अभ्यासहरू विद्यार्थीको कापीमा लेखिदिएर वा सँगै दिइएको link सँगै राखिएको pdf download गरी अभ्यास गराउन हुन अनुरोध छ |)

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 6 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Traffic Police.

(Sample picture is given below.)


Day 7
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet no. 16 (Term I): Choose the correct option to complete sentence.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 1 (Term II): Complete the given maze.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई दुई अक्षरले बनेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use paper (cut & paste) or dough available at convenience to make these community helpers. Day: 7 - Ask kids to make paper/dough artwork and tools used by Fire-fighter (Sample picture is given below.)

(Sample picture is given below.)


Day 10
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme five little speckled frog .

2) Writing

Worksheet no. 26 (Term I): Practice A & An.

PDF of same: Download the page.
2.1) Writing

Worksheet no. 28 (Term II): Colour the dinosaur.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई तीन अक्षरले बनेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर १ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to make a craft as given in picture.

(Sample picture is given below.)


Day 12
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme: Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet No. 4 (Term I): Test the reading fluency.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चार अक्षरले बनेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर ७ को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch outline of an apple or any other fruit of their choice and paste the outlines with colourful buttons as given.

(Sample picture is given below.)


Day 13
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Speckled Frogs.

2) Writing

Worksheet no. 20 (Term I): Make sentences.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी चार अक्षरले बनेका शब्द र तिनले बनेका वाक्यहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (level 2 term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch numbers and paste the colourful buttons as given in sample picture given below.

(Sample picture is given below.)


Day 14
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with rhyme One Two Buckle My Shoe

2) Writing

Worksheet No. 25 (Term I): Make sentences using A and An.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी आकार मात्रा लागेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 5 (level 2 term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use dough to make Mail Man as given in the sample picture and colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 15
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little Speckled Frogs.

2) Writing

Worksheet No. 18 (Term I): Trace nad write number names.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई आकार मात्रा लागेका शब्दहरू पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 6 (level 2, term II) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use dough to make Fire Fighter as given in the sample picture and colour it.

(Sample picture is given below.)


Day 16
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with Five Little Turtles.

2) Writing

Worksheet No. 1 (Term I): Make small sentences and colour the given picture.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई गीत गाउन र पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 7 (level 2, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use dough and make different primary coloured shapes as given in sample picture.

(Sample picture is given below.)


Day 17
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number rhymes with One Potato Two Potato

2) Writing

Worksheet No. 40 (Term I): Cross out Living and Non - Living.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 1 (level 2, term 3) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to use dough of clay or wheat and make different shapes and colour them using different colours.

(Sample picture is given below.)


Day 19
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhymes One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 39 (Term I): Colour Living and Non - Living things.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र र शब्दको जोडा मिलाई शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 11 (level 2, term 3) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the Horse as given in sample picture and colour it using primary and secondary colours.

(Sample picture is given below.)


Day 20
1) Listening, speaking and reading

Revision of numbers and number names with the help of rhyme.

2) Writing

Worksheet No. 48 (Term I): Cut and match the community helpers.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 13 (level 2, term 3) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the same picture as given in sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 21
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme FIve Little Turtles .

2) Writing

Worksheet No. 40 (Term I): Complete the number maze.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 1 (level 3, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch as given in sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 23
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One Potato Two Potato.

2) Writing

Worksheet No. 5 (Term I): Colour the beginning blends.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई लय मिलाई गीत गाउन र शव्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 2 (level 3, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch Peacock as given below in sample picture and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 25
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme Five Little speckled frogs.

2) Writing

Worksheet No. 9 (Term I): Fill in words with given double consonants.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र र शब्दको जोडा मिलाई शब्द पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 4 (level 3, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch or print as given below in sample picture and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)


Day 26
1) Listening, speaking and reading

Revision of number and number names with rhyme One two buckle my shoe.

2) Writing

Worksheet No. 10 (Term I): Complete sentence and colour the given picture.

PDF of same: Download the page.
3) सुनाइ र बोलाई

बालगीत सुन्न र लयअनुसार हाउभाउसहित गाउन लगाउनुहोस् ।

पढाई

नानीबाबुलाई चित्र हेरी पढ्न सहयोग गर्नुहोस् । (पढाइको क्रियाकलाप तल दिइएको छ ।)

लेखाइ

वर्कसिट भए वर्कसिट नम्बर 5 (level 3, term 2) को अभ्यास गराउनुहोस् ।

नभएमा Download भनिएको Link मा गएर वर्कसिट डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Download PDF of Nepali worksheets

4) Art and craft

Ask kids to sketch the picture of a girl as given in a sample picture below and colour it using different colour blends.

(Sample picture is given below.)